Information

5 rank

Space Age Titan

2,627,313,069 points

776,084 battles

Ranking

Next playerFuriousPaky81

Previous player Jackdispade99

Score - 30 days
Il Valoroso Agrippa 101
FuriousPaky81
Jackdispade99
Battles - 30 days