Information

271 rank

Future Era

806,403,256 points

493,018 battles

Ranking

Next player-Rug-

Previous player Aloius

Score - 30 days
PAPALOTE
-Rug-
Aloius
Battles - 30 days