Information

404 rank

Space Age Titan

523,230,061 points

129,767 battles

Ranking

Next playerGhengisUK

Previous player Peter the Illustrious

Score - 30 days
Thanos Prime
GhengisUK
Peter the Illustrious
Battles - 30 days